(03/10 Update) PCS 2021 Player Registration Announcement - ตารางลงทะเบียนของผู้เล่น PCS 2021 ได้มีการอัพเดทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตารางลงทะเบียนของผู้เล่น PCS 2021 ได้มีการอัพเดทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเราจะประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงในช่องทางนี้ทุกวันพุธ ทางรายชื่อผู้เล่นได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Global Contract Database (ศูนย์กลางข้อมูลของสัญญา) แล้วและพวกเขาสามารถที่จะลงเล่นใน PCS 2021ได้

 

Week 3 (03/03)

 

 

 

Week4 (03/10)

 

กนำออกใ